İHALE İLANI

S.S KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

ALIM SATIM VE İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

BETONARME SATIŞ MAĞAZASI VE DEPO YAPIMI İŞİ

1- Çankırı İli,Ilgaz İlçesi Ulupınar Mahallesi,80 Ada,381 Parselde,bulunan mülkiyeti Kooperatifimize ait arazimiz üzerine,Satış Mağazası ve Depo Yapılması işi,Ticaret Yönetmeliğimizin ilgili Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde,Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

2-Toplam İnşaat Alanı 511,04 m2 olup,Yapılacak işin tahmini bedeli 618.000,00 TL.(Altıyüzonsekizbin TL) ’dir. (KDV Hariç)

3- İhaleye ilişkin ayrıntılar, Şartnamede belirtilmiştir.Şartnamenin alınması,İhaleye teklif verebilme kriterlerinden biri olup,100 TL karşılığında, S.S.Kastamonu Pancar  Ekicileri Kooperatifi  Satış Mağazaların dan temin edilebilecektir.

4- İhaleye son teklif verme Tarihi:16.08.2019 Cuma günü,Saat:14.00’dır.

5-Teklifler,Şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak ,S.S. Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürlüğüne elden teslim edilecek ve İhale, 16.08.2019 Cuma günü saat 14:00’da Cebrail Mahallesi 10 Aralık Caddesi No:1 KASTAMONU  adresinde bulunan S.S.Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

6- Kooperatifimiz,ihaleyi yapıp yapmamakta,eksiltme ve arttırmakta, en uygun fiyat teklifini belirlemekte serbesttir.

7- Posta, Telgraf veya Faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- İhaleye girmek isteyenlerin;

 

      A-DIŞ ZARFTA

İhaleye katılabilmek ve yeterlik alabilmek için verilmesi zorunlu belgeler:

1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile e-posta adresi

2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3-Vergi Levhası (2018 yılı onaylı)

4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

5-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi

6-Geçici teminata ilişkin 6.180,00 TL tutarındaki dekont veya Banka Teminat Mektubu

7-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

8-İhale Şartnamesinin alındığına dair 100TL‘ lik makbuz

     

      B-İÇ ZARFTA

 

  1. a) Teklif Mektubu