Kooperatifimizin amacı ve çalışma konuları şunlardır:

a) Ortaklarının; toprak hazırlığı, ekim, dikim işleri, pancar ve diğer tarım ürünlerinin, yetiştirilmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması, pazarlanması ve tüm  tarımsal faaliyetlerinde birim alanda verimin arttırılması amacıyla ıslahı vb. konularda gerekli teknik tedbirleri almak ve bu konularda eğitimlerine yardımcı olmak.

b) Ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını sağlamak, tarımsal çalışmalarını düzenlemek, bu amaçla Birliğin muvafakatı alınmak kaydıyla sosyal tesis ve işletmeler kurmak, çiftçi işletmelerini verimli ve kazançlı düzeye yükseltmek için her türlü tedbirleri almak ve bu konularda ilgili Bakanlıkların teknik ve kredi yardımlarından yararlanmak ve gereğinde işbirliği yapmak,

c) Ortaklarını ilgilendiren tarımsal faaliyetlerin ve kooperatif amaçlarının geliştirilmesi yolunda, Şeker Fabrikalarının merkez ve bölge teşkilatı ile ilişki kurmak ve gerektiğinde işbirliği yapmak,

d) Pankobirlik görüş ve onayı alınmak kaydıyla; özel ve kamuya ait mevcut şeker fabrikaları ile kurulacak tüm şeker fabrikalarına veya bunların tamamını tek şirket çatısı altında toplayacak kuruluşlara ortak olmak, özelleştirilecek kamuya ait şeker fabrikalarının hisselerinin bir kısmını veya tamamını almak veya kiralamak, işletme hakkını devralmak vb. tasarruflarda bulunmak.