İHALE İDARİ ŞARTNAMESİ

 

Bu İhalede S.S. Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi  YATIRIMCI,

 

İhaleye teklif veren veya ihaleyi kazanan nitelik sahibi istekli, YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.

 

 1. İşin Sahibi:

     Adı                          : S.S Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi

    Adresi                     : Cebrail Mahallesi 10 Aralık Caddesi No:1 KASTAMONU

    Telefon Numarası   : 0 366 214 11 05

    Faks Numarası       : 0 366 214 16 43

    E-posta adresi        : kastamonu@pankobirlik.com.tr

    Web Sayfası           : www.kastamonupancar.com.tr

 

 1. İhale konusu işe ilişkin bilgiler:

 

 İhale konusu hizmetin adı : Hububat Sertifikalı Tohumluk Elevatörü Ekipman Tedariki

 Yapılacağı yer                     : Cebrail Mah.10 Aralık Cad.No:1 (Kooperatif  Merkezi)

                                                                                       Kastamonu    

  İhale usulü                         : Kapalı Teklif Usulü

 

 

 1. İhale dökümanının görülmesi:

 

            İstekliler,S.S KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ tarafından onaylan mış olan ihale dökümanını , Cebrail Mahallesi 10 Aralık Caddesi No:1 KASTAMONU adresin den veya Kooperatife ait www.kastamonupancar.com.tr Web adresinden görüp tedarik edebi lirler.

            İstekliler teklif vermeleri durumunda,ihale dökümanını oluşturan belgelerde mevcut koşul ve kuralları,aksine bir hüküm olmadıkça kabul etmiş sayılır.

 

4.Tekliflerin Alınması:

 

            Yalnızca Üretici Firmaların Teklifleri Kabul Edilecektir.

            Tekliflerin sunulacağı yer : S.S Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi  Cebrail Mahallesi 10 Aralık Caddesi No:1 KASTAMONU adresidir.

            İhale Komisyonunun toplantı yeri ve tekliflerin açılacağı adres: İhale Komisyonu Cebrail Mahallesi 10 Aralık Caddesi No:1 Kastamonu adresinde bulunan Kooperatif Müdür lüğünde, Son teklif verme tarih ve saatinde toplanarak,teklifleri değerlendirecektir.

 

            Son teklif verme tarihi      : 10.06.2020

            Son teklif verme saati       : 14.00

            Tekliflerin Alınması    : Teklif Mektupları Firmanın antetli kağıdına ve S.S. Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi adına hitaben düzenlenecektir.

            Teklif Mektuplarında   : Tarih, Şartnamenin İncelenip,şartnamede belirtilen hususların kabul edildiğine dair bilgi notu,Tekliflerin geçerlilik süreleri,Firmanın kaşesi ve Yetkili kişinin imzası ile Teklif Fiyatı açık bir şekilde (yazı ve rakam ile) belirtilecektir. (Birim Fiyat,Toplam Fiyat,KDV,dahil /hariç)

 

İhale Komisyonu ihale süresini uzatabilir.Bu durumun oluşması halinde,Belirlenecek yeni tarih S.S KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ web sayfasında ya da mail yolu ile ilan edilecektir.

 

 1. İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar:

 

   İhaleye katılabilmek ve yeterlik alabilmek için verilmesi zorunlu olan belgeler:

1- Tebligat için adres beyanı,irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile e-posta adresi,

2- Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

3- Onaylı Vergi Levhası ,

4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

5- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

6- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu,

7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli  imza beyannamesi,

 

 1. İhaleye Katılamayacak Olanlar:

 

1- İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

2- S.S.KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ’nin herhangi bir kademesinde görevli kişiler ile bu kişilerin 2. dereceye kadar kan ve sıhri hısımları,

3- Devletin yüz kızartıcı olarak nitelendirdiği suçlardan ve her türlü terör suçlarından sabıkası ya da soruşturması bulunanlar.

4- Bu yasaklamalara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edileme mesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

 1. İhale Dışı Bırakılma Nedenleri:

 

Aşağıdaki durumda olan istekliler,bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakıla caktır;

 

1-İhale tarihinden önceki 10 yıl içerisinde,S.S KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPE RATİFİ’ne yaptığı işler neticesinde iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler,

2- Bu şartname ile S.S KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler,      

 

 1. Malın Cinsi ,Özellikleri ve Miktarı :

 

1- Teknik Şartnamede ayrıntısı belirtilmiştir.

 

10.Kati Teminata ait Şartlar :

 

1- Üretici Firmadan tedarik edileceğinden Geçici teminat talep edilmeyecektir.

 

 1. Malın Teslim Edilme ve Teslim Alınma Şekli ve Şartları :

 

1-Teknik Şartnamede ayrıntıları verilmiş olan tüm Makine ve Ekipman Bük Köyü Şeker Fabrikası mevkii No:56 Merkez/KASTAMONU Adresinde bulunan S.S.Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi Satış Mağazasına, Yüklenici tarafından teslim edilecektir.Teslimat sonrası hiçbir isim altında herhangi bir bedel talebinde bulunmayacaktır.

 

2-Malzemelerin, montaj alanına indirilmesi işlemini, Yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir.

 

3-Yüklenici, İhale ile taahhüt ettiği tüm malzemelerin teslimat ve  montaj işlemlerini, sözleşme tarihinden itibaren  en geç 45 gün içerisinde gerçekleştirecektir.Teslimat ve Montaj ile ilgili gecikmeler,yatırımcının makul kabul edebileceği bir gerekçe belirtilmesi durumunda, 1 ay daha uzatılabilecektir. Aksi durumda gecikilen her ay için,Proje toplam bedelinin %1’inden az olmayacak şekilde bir ceza tahakkuk ettirilebilecektir.

 

4-Yüklenici,Tesisi çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yaparak teslim etmekle yükümlüdür. Tesisin montajı süresince, Servis,Montaj,Eğitim vb.gibi hiçbir isin altında ücret talep edilmeye cektir.

 

5-Yüklenici Tesisin işletilmesi konusunda Yatırımcının ihtiyacı olan her türlü Teknik Desteği ve Eğitim Hizmetlerini vermeyi kabul etmiş sayılır.

 

12.Vergi,Resim ve Harçlar vb.giderlerin kim tarafından ödeneceği :

 

1-Tesisi ilgilendiren vergi resim ve harçlar için muafiyetler değerlendirilerek ilgili müracatlar yapılacaktır. Muafiyet ve teklif dışı tüm harç ve vergiler,Yükleniciye ait olacaktır.

 

 1. İhale Dökümanında Değişiklik Yapılması:

 

1- İlan yapıldıktan sonra,ihale dökümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi-teknik hatalar veya eksikliklerin,İşveren tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde,İşveren zeyilname düzenle mek suretiyle ihale dökümanında değişiklik yapabilecektir.

 

2-Zeyilname, ihale dökümanını tedarik edenlerin tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla, faksla veya imza karşılığı elden verilir ve  ihale tarihinden en az dört gün önce tüm istekliliklere ulaştırılır veya bilgi edinmeleri sağlanır.

 

 1. Bakım İmkanları ve Yedek Parça Sağlama Kolaylığı:

 

1-Yüklenicinin Yatırımcıya teslim ettiği mallar en az 12 ay boyunca İmalatçı garantisi kapsamında olacaktır.Garanti Şartları kapsamında İmalatçı hatasından Kaynaklanan tüm makine ve ekipman,ücret talebi olmaksızın Yüklenici tarafından en kısa sürede tedarik edilecektir.

 

2- Makine ve Ekipman 2020 Modelden aşağı olmayacaktır.

 

3-Firma yeterli düzeyde teknik belge,bilgi ve katalog ile diğer matbu evrakları tedarik etmekle yükümlü olacaktır.

 

15.İhalenin İptal Edilmesinde İşverenin  Serbestliği:

 

1-S.S.KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ Devlet ve Kamu İhale Kanunu mevzuatına tabi olmadığından,İhale Komisyonu,gerekli görmesi halinde, ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleyi iptal edebilir.

2- Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

 

3-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler S.S KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ’ nden herhangi bir hak talep edemez.

 

 1. Teklif Zarfının Sunulma Şekli:

 

1-Teklif Mektubu, İhale dökümanında belirtilen teklif verme örneğine uygun olarak, küçük bir zarf içerisine konulur ve üzerine isteklinin adı,soyadı veya ticari ünvanı yazılarak kapatılır. Zarfın yapıştırılan yeri yetkililerce  imzalanır veya mühürlenir.

 

2-Şartnamede belirtilmiş olan,İhaleye katılım için gerekli evrakların tamamı,üzerinde isteklinin Adı,Soyadı veya ticaret ünvanı ile tebligata esas açık adresi yazılı bulunan büyük ikinci bir zarf içerisine konulur.Bu zarf içerisine ayrıca teklif mektubu zarfı da eklenir ve zarf kapatılır.Zarfın yapıştırılan yeri,istekli tarafından imzalanır ve/veya mühürlenir.

 

 3-İki zarfın birleştirilmesi ile oluşturulmuş teklif zarfı,ihale dökümanında belirtilen tarih ve  saate kadar, tekliflerin sunulacağı  yere imza karşılığı teslim edilir. Bu saatten sonra verilen zarflar kabul edilmez ve açılmadan iade edilir.  

 

17.Tekliflerin Değerlendirilmesi:

 

İhale komisyonu tarafından tekliflerin açılması aşağıdaki usule göre yapılacaktır:

 

  1) Zarflar alınış sırasına göre açılarak  isteklilerin belgelerinin, usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir.Usulüne uygun olmayan istekliler, tutanakla tespit edilerek,teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

 

 2) İhalenin,en düşük teklifi veren istekli ile anlaşma sağlanacak şekilde yapılması esastır. Ancak, çok düşük değerli teklif veya tekliflerin olması durumunda,İhale Komisyonu,bu teklif sahiplerini,piyasa koşulları,piyasa araştırması verileri, teklif veren diğer isteklilerin teklif tutarları, bu konuda iş yapan Firmaların yetkinlikleri vb.gibi kriterleri göz önüne alarak değerlendirme dışı bırakabilir.

 

18.Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptalinde S.S KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ’ nun Serbestliği.

 

1- ihale komisyonu  S.S KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ’ne verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.S.S KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

 

2- İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün isteklilere bildirilir.

 

 1. İhale Kararının Onaylanması :

 

1-İhale komisyonu,gerekçeli kararını belirterek, Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 

2-İhale yetkilisi olarak S.S KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ Yönetim Kurulu, karar tarihini izleyen,en geç beş (5) takvim günü içerisinde, ihale kararını onaylar ya da ihaleyi iptal eder.

 

 

 1. Sözleşmeye Davet:

 

1- İhale üzerinde kalan istekli, iadeli taahhütlü mektup,faks veya mail gönderilerek sözleşme imzalamaya davet edilir.

 

2- Bu bildirimin,isteklinin kendisine veya yetkili kıldığı birisine imza karşılığı yapılması da mümkün olabilecektir.

 

 1. İkinci Olarak Kabul Gören Teklif Sahibine Bildirim:

 

1-İhale üzerinde kalan isteklinin, bu şartnamede yer alan yasaklı hükümlerden herhangi birini taşıması,istenilenleri belgelendirememesi ya da yatırımlarını yapamaması durumunda, ikinci olarak kabul gören teklif sahibine bildirimde bulunulur.

 

2- Söz konusu istekliye, bu şartnamenin hükümlerine göre tebligat yapılır.

 

3-İkinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, üçüncü teklif sahibine tebligat yapılır ya da ihale iptal edilir.

 

 1. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması:

 

1-Yönetim Kurulunun İhaleli Onaylaması sonrasında, S.S KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ tarafından hazırlanmış olan sözleşme ile ekleri iki nüsha halinde Yatırımcı ve Tedarikçi  tarafından imzalanır.

 

23-Ödemeler:

 

1-Satın alınan malın bedeli,yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak, Yüklenici tarafından yatırımcıya yönelik  düzenlenmiş fatura karşılığı ödenecektir.

2-Tesisin işler hale gelmesi sonrası,uUygulama Sözleşmesine istinaden kesilen faturanın tamamı Firmaya ödenecektir.

 

24.Diğer :

 

Yatırımcıya ait web sitesine yüklenmiş olan Kullanıcı klavuzundaki içeriklerin,Yüklenici tarafından incelendiği ve tüm ayrıntıların  İdari Şartnamede belirtilmemiş olsa da kabul edildiği var sayılacaktır.